Algemene voorwaarden

Artikel 1 – toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemenen huurvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en uitvoering van alle overeenkomsten tussen verhuurder en wederpartij en voorts op alle door verhuurder uitgebrachte offertes.

Artikel 2 – offertes

2.1 Alle offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.

2.2 De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste opgegeven maatvoering voor het plaatsen van tenten.

2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – de prijzen

3.1 Alle vernoemde prijzen zijn exclusief de geldende B.T.W.

3.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- Inclusief opbouwen en afbreken van tenten en vloeren

- Inclusief transport in de regio (15 km rondom Uden)

- Inclusief transport in de regio (30 km rondom Uden) bij leveringen boven de € 250 .-

- Inclusief transport in de regio (50 km rondom Uden) bij leveringen boven de € 1000,-

Artikel 4 – levering en levertijd

4.1 De overeengekomen bezorgtijd zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien de wederpartij de zaken van de verhuurder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat het geleverde in goede staat is.

4.3 Indien de order minder dan 3 werkdagen voor levering geannuleerd wordt is de wederpartij één vergoeding verschuldigd van 30% van het factuurbedrag.

4.4 Bestelling wordt afgeleverd op de begane grond,voorbij de eerste deur. Meerprijs voor flatgebouwen € 5,00

Artikel 5 – betaling

5.1 Betaling dient te geschieden netto-contant ten tijden en ter plaatse van de aflevering: verhuurder is gerechtigd van de wederpartij een deel betaling bij opdracht te verlangen.

5.2 Indien tussenpartijen is overeengekomen dat betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door verhuurder aangewezen bankrekening, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5.3 De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door verhuurder wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijzen is vast te stellen.

5.4 Aanbetaling, Na betaling hiervan gaat huurder onvoorwaardelijk akkoord met de offerte die op de factuur staat. Indien huurder de bestelling annuleerd na de aanbetaling zal huurder geen geld terug maar een tegoedbon krijgen.

Artikel 6 – te late betaling

6.1 Indien de wederpartij de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is verhuurder gerechtigd de wettelijke rente + 2% in rekening te brengen. Voorts zal de wederpartij redelijkerwijs nootzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij verhuurder zal hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor Advocatendeclaraties. Indien de incasso van de vordering door verhuurder in handen van een advocaat wordt gegeven, zal de wederpartij de door de advocaat aan de verhuurder in rekening te brengen kosten moeten vergoeden.

Artikel 7 – aansprakelijkheid

7.1 Verhuurder is tegenover huurder uitsluitend op de volgende wijzen aansprakelijk:

- voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is verhuurder slechts aansprakelijk voor zover hij hier tegen is verzekerd, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.

- voor schade aan derde welk door verhuurder is veroorzaakt voorzover deze onder onze verzekering vallen minus het eigenrisico van € 250,-.

7.2 De wederpartij is na levering volledig aansprakelijk voor het geleverde en dient ten aller tijden zorg te dragen voor een voldoende dragende verzekering.

Artikel 8 – toepasselijk recht

8.1 De overeenkomsten tussen verhuurder en wederpartij worden uitsluitend beheerd door het Nederlands recht.

Artikel 9 – geschillen

9.1 alle geschillen zullen worden belegd door de bevoegde buurgelijke rechter, zulks met in acht neming van de terzake vigerende competentie regels.

Copyright © 2019 Prinsheerlijke Zit