Algemene voorwaarden

01. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de Prinsheerlijke Zit de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen.
b. De huurder verklaart door het in ontvangst nemen van de goederen dat zij deze in goede staat hebben ontvangen.

02. BETALING
a. Betaling geschiedt in contanten, tenzij anders overeengekomen.
b. Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
c. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan de Prinsheerlijke Zit te worden medegedeeld.
d. Indien u een naam-/wijziging op de reeds verzonden factuur wilt hebben brengen wij hiervoor € 25,00 in rekening.
e. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de koper/huurder van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,0 % per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
f. Alle prijzen zijn exclusief BTW en de € 5,75 verwerkingskosten. Tot een straal van 15 KM rondom Uden is de bezorging kosteloos. De totale bezorgkosten tussen 15 KM tot 50 KM bedragen €1,75 per KM. Bij meer dan 50 KM berekenen wij €1,75 per KM voor het bezorgen én € 1,75 per KM voor het retour halen.

g, Indien de Prinsheerlijke Zit genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door de Prinsheerlijke Zit gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de huurder. Deze kosten zijn in elk geval 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 60,-, tenzij wordt aangetoond dat deze kosten hoger zijn.

03. ANNULERING
a. Bij annulering door de huurder binnen 72 uur voor levering zal de huurprijs voor 30% door belast worden.

04. LEVERING, RISICO
a. Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen de Prinsheerlijke Zit de zaken bezorgt of ter beschikking stelt, gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Het risico gaat over op de huurder op het moment van aflevering/ terbeschikkingstelling.

05. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
a. de Prinsheerlijke Zit is jegens de huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze schade door de door de Prinsheerlijke Zit afgesloten en In de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt, dan wel voor zover deze niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag.

06. GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten van de Prinsheerlijke Zit is Nederlands recht van toepassing